Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.allbasics.nl
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

AllBasics streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat AllBasics niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AllBasics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen AllBasics en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

AllBasics garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met AllBasics te corresponderen, accepteert u dit risico. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie ongeoorloofd. Contacteer de verzender van de e-mail indien u niet de bedoelde ontvanger bent.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. AllBasics heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. AllBasics aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Geen enkele informatie van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AllBasics.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om door u geconstateerde vermeende onjuistheden of onvolkomenheden op onze website zo snel mogelijk bij ons te melden:

AllBasics
Roemer Visscherlaan 6
1399VM Muiderberg
info@allbasics.nl